Tècnic en Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Cicle Formatiu de Grau Mitjà

Sortides professionals
    Aquest professional exerceix la seva activitat en les empreses de muntatge i manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització tant en el sector de l’edificació i obra civil com en el sector industrial.
Mòduls
Accés
Has de complir algun dels següents requisits:
  • – Estar en posessió del Títol de Graduat/a en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
  • – Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàsica).
  • – Estar en possessió d’un Títol de Tècnic/a o de Tècnic/a Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
  • – Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
  • – Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.
  • – Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (se requerirà tenir, al menys, disset anys, complits dins l’any de realització de la prova).