Títol Professional Bàsic en Fabricació i Muntatge

Cicle Formatiu d'FP Grau Bàsic

Sortides professionals
    Aquest professional exerceix la seva activitat en petites, mitjanes i grans empreses, per compte d’altri o pròpia, dedicades a la fabricació i instal·lació d’elements de fusteria i moble, així com a l’aplicació de productes d’acabat i entapissat de mobles en general.
Mòduls
Accés
    Tindrà accés l’alumnat que compleixi simultàniament els següents requisits:
  • — Tenir complerts quinze anys, o complir-los durant l’any natural en curs, i no superar els disset anys d’edat en el moment de l’accés ni durant l’any natural en curs.
  • — Haver cursat el primer cicle d’Educació Secundària Obligatòria o, excepcionalment, haver cursat el segon curs d’Educació Secundària Obligatòria.
  • — Haver estat proposat per l’equip docent als pares, mares o tutors legals per a la incorporació a un cicle de Formació Professional Bàsica.