Fusteria I Moble

Grau Bàsic

Tindrà accés l’alumnat que reuneixis algun dels següents requisits:

 1. 1. Estar en possessió del títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria o d’un nivell acadèmic superior.
 2. 2. Estar en possessió d’un Títol Professional Bàsic (Formació Professional Bàstica).
 3. 3. Estar en possessió d’un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar o equivalent a efectes acadèmics.
 4. 4. Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat Polivalent (BUP)
 5. 5. Haver superat la prova d’accés a la Universitat per a Majors de 25 anys.
 6. 6. Accés mitjançant prova (per a qui no tingui algun dels requisits anteriors)
 7. 7. Haver superat la prova d’accés a cicles formatius de grau mitjà (se requerirà tenir, al menys, disset anys, complits dins l’any de realització de la prova).

Mòduls

1r curs
 •  CONTROL DE MAGATZEM (2h)
 •  FORMACIÓ I ORIENTACIÓ LABORAL (3h)
 •  MATERIALS EN FUSTERIA I MOBLE (4h)
 •  OPERACIONS BÀSIQUES DE FUSTERIA (8h)
 •  OPERACIONS BÀSIQUES DE MOBILIARI (7h)
 •  SOLUCIONS CONSTRUCTIVES (6h)
 •  
 •  
2r curs
 •  ACABATS EN FUSTERIA I MOBLE (4h)
 •  DOCUMENTACIÓ TÈCNICA (7h)
 •  EMPRESA I INICIATIVA EMPRENEDORA (3h)
 •  MECANITZACIÓ DE FUSTA I DERIVATS (7h)
 •  MECANITZACIÓ PER CONTROL NUMÉRIC EN FUSTERIA I MOBLE (5h)
 •  MUNTATGE EN FUSTERIA I MOBLE (4h)
 •  FORMACIÓ EN CENTRES DE TREBALL (4h)
 •  

CODI OFICIAL

MAM11

CODI CENTRE

BF

RÈGIM

diürn